polarhund-logo Qimmiq samarbejder med Dansk Polarhundeklub. http://polarhund.dk/